Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity
Dátum uzávierky: 28. 2. 2017
Program: Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko
Oblasť: Cezhraničná a územná spolupráca
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Ostatné
Charakteristika:

Grant je určený na financovanie spolupráce s rakúskymi partnermi na podporu cestovného ruchu a zlepšenie životného prostredia.

Oprávnení žiadatelia sú :
- miestne a regionálne orgány a organizácie založené a riadené miestnymi a regionálnymi orgánmi
- štátne orgány a organizácie zriadené a riadené štátnymi orgánmi
- mimovládne organizácie (vrátane združení a sietí)
- Európske zoskupenie územnej spolupráce
- a iné (okrem politických strán)

V rámci aktivít špecifického cieľa ,,2.2 Posilnenie cezhraničnej integrácie formou funkčných ekologických sietí a zelenej infraštruktúry s cieľom zachovať biodiverzitu a prispieť k stabilite ekosystému" sú navyše oprávnené :
- environmentálne organizácie
- výskumné inštitúcie (vrátane univerzít a vysokých škôl s výskumnými kapacitami)

Projekt musí mať cezhraničný dopad a musí byť založený na partnerstve, ktoré pozostáva z minimálne jedného partnera zo Slovenskej republiky a minimálne jedného partnera z Rakúskej republiky.

Minimálna výška príspevku je 100 000 EUR, maximálna výška príspevku nie je určená. Indikatívna výška alokácie je 27 820 000 EUR. Miera spolufinancovania jednotlivých projektových zámerov zo zdrojov EÚ je vo výške 100 % pre štátne orgány a organizácie zriadené štátom, 95% pre verejné inštitúcie, neziskové a mimovládne organizácie a 90 % pre súkromný sektor.

Viac informácií nájdete tu.

 


Changed at: 20. 2. 2017 12:40 Changed by: Martin Lukac
Created at: 20. 2. 2017 12:40 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy