Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: 18. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov
Dátum uzávierky: 15. 5. 2017
Program: OP Kvalita životného prostredia
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Prioritná os 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Investičná priorita 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov
Špecifický cieľ 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Oprávnenými žiadateľmi sú :

S nulovou výškou spolufinancovania to sú : subjekty ústrednej správy (na účely tejto výzvy sa medzi subjekty ústrednej správy s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie a iné subjekty)

S 5% výškou spolufinancovania to sú : - subjekty územnej samosprávy (na účely tejto výzvy sa medzi subjekty územnej samosprávy s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie)
- ostatné subjekty verejnej správy (na účely tejto výzvy sa medzi ostatné subjekty verejnej správy zaraďujú združenia právnických osôb z verejnej správy)
- združenia fyzických alebo právnických osôb
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

S 10% výškou spolufinancovania to sú : fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 50 000 000 EUR.

Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola je 15. máj 2017. Termín uzávierky druhého hodnotiaceho kola je 15. august 2017.

Viac informácií nájdete na oficiálnej webovej stránke operačného programu.

 


Changed at: 1. 3. 2017 10:10 Changed by: Martin Lukac
Created at: 1. 3. 2017 10:10 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy