Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Ministerstvo životného prostredia vyhlasuje výzva s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 - Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, investičná priorita 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek a špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. 

Oprávnená aktivita pre túto výzvu a špecifický cieľ je: Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. V rámci uvedenej aktivity sa podporuje: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov, t.j.:

a) obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach, nachádzajúcich sa na území realizácie projektu.

b) obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO vzniknutého pri údržbe zelene na pozemkoch vo vlastníctve oprávneného žiadateľa, resp. obcí tvoriacich predmetné združenie obcí.

Vyprodukovaný kompost nesmie byť obchodovateľný a bude slúžiť na vlastné potreby oprávneného žiadateľa.

Oprávnený žiadateľ:

  • obec – územie obce, ktorá je žiadateľom a zabezpečuje realizáciu projektu na svojom území;
  • združenie obcí – územie všetkých obcí, ktoré sú členmi združenia obcí, ktoré je žiadateľom;
  • MŽP SR, MV SR – okresné úrady – pozemky vo vlastníctve oprávneného.

Minimálna výška príspevku na projekt je 80 000 EUR.

Maximálna výška príspevku na projekt nesmie presiahnuť 200 000 EUR

Výzva je otvorená, presný dátum uzavretia výzvy zverejní RO zverejní na webovom sídle www.op-kzp.sk.. Podrobné informácie k výzvu sú k dispozícii na webovom sídle: http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/05/23.Vyzva_na_predkladanie_ZoNFP.pdf


Changed at: 29. 5. 2017 10:38 Changed by: elovasikova
Created at: 29. 5. 2017 10:38 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy