Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podpora opatrovateľskej služby
Program: Ľudské zdroje
Oblasť: Deti a mládež
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Výzva je zameraná na podporu rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení. Taktiež sa podporuje prechod na komunitnú starostlivosť.

Termín uzávierky grantu nie je uvedený. Výzva je aktuálna do zaplnenia finančných možností.

Viac informácii https://www.itms2014.sk/vyzva?id=98226290-34b2-43f4-a674-906cb2d8b39b


Changed at: 9. 7. 2018 14:01 Changed by: Patricia Balajova
Created at: 9. 7. 2018 14:01 Created by: Patricia Balajova
     
spacer
dummy