Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík
Program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Zameranie projektu:
Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík
Oprávnení žiadatelia:
V rámci tejto výzvy je oprávneným žiadateľom správca vodohospodársky významných vodných tokov (štátny podnik).
Oprávnené územia:
Celé územie SR
Výška príspevku:
Nestanovuje sa

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu:
Hlavná aktivita projektu musí byť vo vecnom súlade s typom oprávnenej aktivity OP KŽP, na realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva.
V rámci špecifického cieľa 2.1.1: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity, ktorý je zároveň aj hlavná aktivita projektu:
D. Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík.
V rámci uvedenej hlavnej aktivity bude podpora zameraná na aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika súčasne na aktualizáciu plánov manažmentu povodňových rizík v súvislosti s požiadavkou na hodnotenie rizika geografických oblastí ohrozených povodňami v územnom plánovaní ako predpokladu vhodného využitia územia a prevencie škôd spôsobených povodňami.
Oprávnené aktivity musia byť realizované v súlade so Zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým je transponovaná smernica 2007/60/ES a v súlade s vyhláškou č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách.
Aktivitu zahŕňajúcu aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizáciu plánov manažmentu povodňových rizík je možné realizovať pre jednotlivé správne územia povodí alebo pre čiastkové povodia, pričom predložená ŽoNFP musí zahŕňať minimálne jedno čiastkové povodie, ako najmenšiu geografickú jednotku.
Harmonogram hodnotiacich kôl:
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1:
15. 10. 2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2:
15. 01. 2019
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 3:
v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola
Viac informácií na tomto linku: http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/08/44_vyzva_na_predkladanie_ZoNFP-mapy-povodnoveho-ohrozenia.pdf
 


Changed at: 7. 5. 2019 10:22 Changed by: Silvia Hilkova
Created at: 7. 5. 2019 10:22 Created by: Silvia Hilkova
     
spacer
dummy