Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre
Dátum uzávierky: 31. 12. 2019
Program: Zlepšený prístup k súčasnému umeniu, Granty EHP 2014 - 2021
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Ostatné
Charakteristika:

Hlavným cieľom tejto výzvy je podporiť vysokokvalitné a profesionálne aktivity súčasného umenia, ktoré tvoria jadro kultúrneho a kreatívneho priemyslu a prispievajú k inteligentnému, udžateľnému a inkluzívnemu rastu.

Program bude podporovať predovšetkým inovatívne tvorivé aktivity, prezentáciu a reflexiu umenia so špeciálnym dôrazom na prácu s publikom a zapojenie publika (s vytvorenou podnikateľskou/komunikačnou stratégiou založenou na poznaní potrieb cieľovej skupiny).

Min. výška žiadaného grantu:  50.000 Eur

Max. výška žiadaného grantu: 200.000 Eur

Oprávnení žiadatelia: akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie založené ako právnické osoby v SR, ktorých základná aktivita je v kultúrnom a kreatívnom sektore ako je definované v Nariadení 1295/2013 EP a v Výboru ustanovujúceho Program Kreatívna Európa (2014 - 2020), za predpokladu, že žiadateľ má aspoň 1 povinného partnera. Fyzické osoby nie sú oprávnené.

Oprávnené aktivity

V súlade s pravidlami pre štátnu pomoc a berúc do úvahy zameranie výzvy môže byť projektový grant použitý na nasledujúce klutúrne účely a aktivity:

(a) aktivity umeleckých a kultúrnych centier a priestorov určených na umelecké a kultúrne účely, divadiel, kín, opier, koncertných siení, iných organizácicií venujúcich sa živým vystúpeniam, insštitúcií filmového dedičstva alebo ďalších podobných umeleckých a kutlúrnych infraštruktúr, organizácií a inštitúcií;

(b) umelecké alebo kultúrne podujatia a predstavenia, festivaly, výstavy a iné podobné kultúrne činnosti;

(c) kutlúrne a umelecké vzdelávanie činnosti, ako aj podpora chápania avýznamu ochrany a podpory rozmanitosti kutlúrnych prejavov prostredníctvom vzdelávacích programov a programov zvyšovania verejného povedomia, a to aj pomocou nových technológií;

(d) písanie, editovanie, produkcia, distribúcia, digitalizácia a publikovanie hudby a literatúry, vrátane prekladov.

Podrobnejšie informácie súvisiace s predmetnou výzvou nájdete tu.


Changed at: 26. 7. 2019 13:28 Changed by: elovasikova
Created at: 26. 7. 2019 13:28 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy