Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podpora formou dotácie cez Environmentálny fond
Dátum uzávierky: 31. 10. 2019
Program: Environmentálny fond
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Územie SR okrem BSK
Charakteristika:

Podpora formou dotácie na rok 2020 cez Environmenálny fond je zamerana na:

A.Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA

- A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov

- A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

- A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia

B. oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD

- BK: Podpora budovania kanalizácií a čistiarní odpadových vôd mimo najmenej rozvinutých okresov

- BKAP: Podpora budovania kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre najmenej rozvinuté okresy

- BV: Podpora budovania vodovodov mimo najmenej rozvinutých okresov

- BVAP: Podpora budovania vodovodov pre najmenej rozvinuté okresy

C.Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV

- C1: Triedený zber komunálneho odpadu

- C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

- C3: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

Maximálna výška podpory 200.000 Eur pri dodržaní podmienky 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.

Opravnení žiadatelia:

- samosprávny kraj

- obec

- rozpočtová organizácia

- príspevková organizácia

- občiasnke združenie

- záujmové združenie právnických osôb

- nadácia

- neinvestičný fond

- nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním

Podrobné informácie nájdete na ich web stránke Envirofond.sk


Changed at: 9. 8. 2019 10:57 Changed by: elovasikova
Created at: 9. 8. 2019 10:57 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy