Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej komunikácie
Dátum uzávierky: 31. 10. 2019
Program: Dotácia Inštitútu dopravnej politiky
Oblasť: Doprava
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľom výzvy je podpora vypracovania projektových dokumentácií, na základe ktorých sa budú realizovať projekty výstavby, zmeny stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcie cyklistickej komunikácie, ktoré svojim charakterom podporia zníženie podielu motorovej dopravy na celkovej kapacite prepravnej práce.

Oprávnené aktivity:

- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby, ktorá musí byť okrem iného spracovaná v súlade s TP 085 (Navrhovanej cyklistickej infraštruktúry);

- predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie miesta stavby pre potreby spracovania riešenej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby;

- spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie osvetlenia;

- zákresy priebehov inžinierskych sietí pre potreby spracovania riešenej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby;

- vytýčenie a zákresy priebehov inžinierskych sietí pre potreby spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby;

- realizácie inžiniersko-geologických a hydro-geologických prieskumov pre potreby spracovania riešenej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby;

- inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním stavebného povolenia (náklady na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov sú neoprávnenými výdavkami) riešenej stavby.

Oprávnení žiadatelia:

a) obec

b) združenie obcí

c) vyšší územní celok

d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácií sa dotácia poskytne prostredníctvom zriaďovateľa, alebo

e) občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorého cieľom je rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky.

Výška dotácie: maximálna výška dotácie na vypracovanie projektovej dokumentácie je 150.000,00 EUR bez DPH. Spolufinancovanie vo výške 5%.

Viac informácii na tomto linku a otázky ohľadom výzvy je možné zasielať písomne na emailovú adresu: cyklodotacie@mindop.sk


Changed at: 12. 9. 2019 9:47 Changed by: elovasikova
Created at: 12. 9. 2019 9:47 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy