Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: VÝZVA SCHÉMY MALÝCH GRANTOV NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PROJEKT ZVYŠOVANIE POVEDOMIA O ZMIERŇOVANÍ A PRISPÔSOBOVANÍ SA ZMENE KLÍMY NA ŠKOLÁCH (CLIMAEDU) PROGRAM SK-KLÍMA
Dátum uzávierky: 28. 2. 2020
Program: SK-KLÍMA
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:
 
 
Cieľom výzvy schémy malých grantov v rámci programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (ďalej len „SK-Klíma“) je podpora edukačných projektov škôl na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a súčasne prispôsobovaní sa zmene klímy, založených na mäkkých opatreniach v prepojení na praktickú implementáciu tvrdých technických opatrení v priestoroch škôl a v školských areáloch. Cieľom je podporiť zakomponovanie najnovších vedeckých poznatkov, inovatívnych prístupov a osvedčených postupov ako prispieť k zmierneniu klimatických zmien a ako sa pripraviť na dôsledky zmeny klímy v každodennom živote do environmentálnej výchovy a vzdelávania žiakov vrátane osvety pre širokú verejnosť.
 
Podporíme projekty, ktoré budú spĺňať nasledovné povinné aktivity:
Edukačné opatrenia - minimálne 1 „mäkké“ opatrenie, zamerané na tvorbu, príp. aktualizáciu výchovno-vzdelávacích materiálov pre zabezpečenie výučby žiakov v oblasti zmierňovania a súčasne prispôsobovania sa zmene klímy; - minimálne 3 „tvrdé“ technické opatrenia realizované vo vnútorných a/alebo vonkajších priestoroch školy a v školských areáloch so zameraním na zmierňovanie a/alebo prispôsobovanie sa zmene klímy. 
Osvetové aktivity - minimálne v rozsahu voľne verejnosti dostupných vytvorených výchovnovzdelávacích materiálov zverejnených na webovej stránke/podstránke školy.
 
O finančnú podporu sa môžu uchádzať tieto subjekty: 
• Základné a stredné školy
 
Výška finančnej podpory: 
 
Maximálna výška žiadaného grantu: 50 000 EUR
Minimálna výška žiadaného grantu: 20 000 EUR 
 
Spolufinancovanie: Najmenej 5 % pre všetkých oprávnených žiadateľov
 
Uzávierka prihlášok: 28.02.2020, o 15.00 SEČ
 
Viac informácií na: 

Changed at: 8. 1. 2020 9:46 Changed by: Silvia Hilkova
Created at: 8. 1. 2020 9:33 Created by: Silvia Hilkova
     
spacer
dummy