Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
Dátum uzávierky: 15. 2. 2021
Program: Dotácia Ministerstva spravodlivosti SR
Oblasť: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle zákona č. 302/2016,  Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 v zmysle § 2 zákona:
na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám
diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Dotáciu možno podľa účelu použitia poskytnúť na:
a) posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd,
b) podporu aktívnej občianskej spoločnosti,
c) podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,
d) podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže,
e) podporu vzdelávania a školenia,
f) zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín,
g) poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc,
h) analytickú, expertnú a edičnú činnosť,
i) podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti
ľudských práv a slobôd,
j) zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok v oblasti ľudských práv a slobôd,
k) výdavky neziskových organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv
a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a
ostatným prejavom intolerancie,
l) podporu spoločensko-vedných aktivít v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania
všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,
m) zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Prioritne budú podporované projekty zamerané na prevenciu radikalizácie mladých, prejavov
extrémizmu
(vrátane jeho príčin z minulosti a aktualizačných zdrojov v podobe hoaxov, fake-news
apod.); projekty zamerané na ochranu, podporu a pomoc zraniteľným skupinám (podľa dôvodov
diskriminácie) a obetiam trestných činov.
 

Oprávnený žiadateľ:

a) obec,
b) vyšší územný celok,
c) občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky,
d) nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky,
e) záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré je právnickou osobou,
f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky,
g) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,
h) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky,
i) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu
subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
j) právnická osoba zriadená osobitným predpisom,
k) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,
l) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný
celok alebo obec,
m) fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a dovŕšila vek 18 rokov,
n) podnikateľ s miestom podnikania alebo sídlom podnikania na území Slovenskej republiky.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa zákona a osobitného predpisu2 a
a) má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí a vyšších územných celkov,
b) nežiada dotáciu na ten istý projekt aj od iného subjektu alebo mu na tento projekt nebola
poskytnutá dotácia od iného subjektu.
Ak je žiadateľom vyšší územný celok alebo občianske združenie so sídlom na území Slovenskej
republiky, nevzťahuje sa na nich povinnosť mať vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí
a vyšších územných celkov.

Minimálna výška dotácie na jeden projekt je 5.000 Eur

Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť je 50.000 Eur

Spolufinancovanie je vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu.

Termín predkladania žiadostí je 15. február 2021

Žiadateľ vykoná elektronickú registráciu žiadosti v informačnom systéme ministerstva dostupnom na
internetovej adrese: https://justice.egrant.sk/. Následne žiadosť predkladá žiadateľ písomne.

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľa o dotáciu, že podľa vyhlášky je súčasťou procesu hodnotenia
ústna prezentácia projektu žiadateľom pred komisiou na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie
dotácie. Podrobnosti nájdete vo vyhláške. Konkrétnejšie informácie k výzve na  web stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

 


Changed at: 12. 1. 2021 14:07 Changed by: elovasikova
Created at: 12. 1. 2021 14:07 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy