Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Grantový program Bezpečne v komunite – bezpečne doma
Dátum uzávierky: 31. 1. 2021
Program: Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Kooperatíva poisťovňa, a.s.
Oblasť: Deti a mládež
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

GRANTOVÝ PROGRAM BEZPEČNE V KOMUNITE – BEZPEČNE DOMA  (6. ročník, 2021)
Grantový program Bezpečne v komunite – bezpečne doma vznikol v roku 2015 a je zameraný na
podporu projektov (žiadostí), ktoré majú súvis s podporou a vytváraním bezpečného prostredia pre
deti v rodinách, školách a komunitách za podpory Nadácie pre deti Slovensk v spolupráci s  Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.

Ciele programu:
• podpora vytvárania zmysluplného a bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí
• rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu detí a dospelých
• zapájanie detí a mladých ľudí aj do procesu plánovania a tvorby zmysluplného a bezpečného prostredia na princípe participatívneho plánovania

Cieľový skupiny:
• deti a mladí ľudia do 30 rokov (bežná populácia, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii)
• dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, komunita)

Oprávení žiadatelia:
• komunitné centrá
• materské centrá
• školy
• samosprávy – obce, mestá
• mimovládne organizácie, ktoré pracujú s rodinami (napr. náhradnými, v kríze...), s deťmi, s mladými ľuďmi

Oprávnené aktivity:
• rešpektujú vývojové potreby detí a prispievajú k zvyšovaniu kvality a života v zmysluplnom a bezpečnom prostredí
• podporujú participáciu detí pri tvorbe bezpečného prostredia v komunite priateľskej deťom, v ktorých sa navzájom učia tvoriť spoločne bezpečné prostredie
• prepájajú komunitu v tvorbe bezpečného prostredia
• podporujú pocit súdržnosti , spolupatričnosti a identity detí a mladých ľudí v komunite
• pomáhajú deťom a mladým ľuďom v krízových situáciách, zameriavajú sa na prevenciu rizikového správania detí a mládeže a predchádzaniu ohrozeniam a násiliu
• podporujú bezpečnosť v online priestore
• publicita (zviditeľnenie značky Kooperativa) – minimálne 1 článok o projekte a jeho podpore v regionálnom printovom médiu

Maximálna výška príspevku pre žiadateľa je 2.000 Eur
Dĺžka projektu 1 - 6 mesiacov
V rámci jedného kola grantového programu  môže organizácia poslať len 1 žiadosť/projekt
PLUS pre projekt - odporúčanie zamestnanca Kooperativa, prípadne jeho aktívne zapojenie

Žiadosti sa predkladajú len elektronicky prostredníctvom online aplikácie http://nds.nds.sk/nds/, najneskôr do 31.januára 2021.
Povinné prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť žiadosti o finančný príspevok v online aplikácii:
sken štatútu/stanov žiadateľa, sken potvrdenia o IČO, štatutárovi, čísle účtu (musí obsahovať
aj IBAN a SWIFT), 3-4 ilustračné fotografie, prípadne logo organizácie.

Viac informácii na stránke grantového programu.


Changed at: 18. 1. 2021 8:51 Changed by: elovasikova
Created at: 18. 1. 2021 8:51 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy