Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja
Dátum uzávierky: 15. 4. 2021
Program: Dotácia MIRRI
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a cieľom je podpora regionálneho rozvoja v súlade s § 3 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja.

Zoznam oprávnených aktivít:
a) komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia – prírodných, kultúrnych, materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov
Príklad: Identifikácia lokálnych zdrojov a ich udržateľné využívanie miestnymi komunitami, napr. výsadba pôvodných odrôd ovocných stromov v sade spravovanom miestnou komunitou.

b) predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít
Príklad: Aktivity podporujúce rozvoj marginalizovaných komunít, napr. vzdelávanie nezamestnaných mladých Rómov, zlepšenie hygienickej úrovne detí z marginalizovaných rómskych komunít.

c) zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu
Príklad: Aktivity zlepšujúce dostupnosť služieb pre seniorov, handicapovaných, mládež, napr. tvorba konceptov zdieľaného bývania, projekty inklúzie a spolupráce medzi seniormi, handicapovanými, marginalizovanými a väčšinovou spoločnosťou.

d) rozvoj turistickej infraštruktúry
Príklad: Budovanie verejne dostupnej doplnkovej infraštruktúry – altánkov, lavičiek, oddychových miest, náučných tabúľ, značení, prístupu k turisticky atraktívnym miestam.

e) zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel
Príklad: Ochrana, oprava a rekonštrukcia pamiatok, drobnej infraštruktúry potrebnej k verejným kultúrnym aktivitám.

f) realizácia opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej infraštruktúry regiónu
Príklad: Protipovodňové zádrže, zveľaďovanie okolia miest a obcí, revitalizácia zelene, remízok, ochrana vtáctva.

g) budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva
Príklad: Komunitné aktivity vedúce k súdržnosti obyvateľov, projekty spolupráce v komunitách a medzi komunitami.

h) ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

Príklad: Aktivity zamerané na prevenciu, ochranu zdravia, zdravotnú osvetu, ako aj zmiernenie dopadov krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a pod.

Oprávnení žiadatelia: subjekty územnej spolupráce podľa § 13 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja:
a) regionálna rozvojová agentúra,
b) slovenská časť euroregiónu,
c) európske zoskupenie územnej spolupráce,
d) občianske združenie,
e) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.

Dotácia vo výške:

Minimálna výška dotácie na jeden projekt je 10 000,00 eur.
Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 50 000,00 eur.
Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu je 90 %.

Oprávnené obdobie vzniku výdavkov je od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.

Termín na podanie žiadosti: 15.4.2021

Viac informácii k výzve nájdete na webstránke ministerstva.


Changed at: 24. 3. 2021 13:54 Changed by: elovasikova
Created at: 24. 3. 2021 13:51 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy