Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov
Dátum uzávierky: 15. 9. 2021
Program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje VÝZVU č. 69 - Budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov (OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69), Kohézny fond
Prioritná os:         1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita:  1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky
environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
Špecifický cieľ:    

1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EU

Aktivita A Budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre aglomerácie nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
V rámci uvedeného typu aktivity OP KŽP bude podporovaná:
- A.1 výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách nad 10 000 EO, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 10 000 EO alebo
- A.2 výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách od 2 000 - 10 000 EO, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách 2 000 - 10 000 EO alebo
- A.3 v aglomeráciách do 2 000 EO výstavba čistiarní odpadových vôd v prípadoch, ak už je vybudovaná stoková sieť min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie.
Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty,ktoré:
a) svojimi hlavnými aktivitami spadajú pod jednu z vyššie definovaných oblastí oprávnenej aktivity OP KŽP a zároveň
b) riešia odvádzanie (aglomerácie nad 2000 EO) a čistenie komunálnych odpadových vôd (všetky oprávnené aglomerácie) v aglomeráciách, v ktorých nie je dosiahnutý súlad s požiadavkami smernice 91/271/EHS a zároveň
c) riešia odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd z celej aglomerácie v súlade s požiadavkami smernice 91/271/EHS a realizáciou projektu musí dôjsť k zlepšeniu čistenia komunálnych odpadových vôd a/alebo zvýšeniu napojenia nových producentov, čo znamená, že po zrealizovaní projektu bude v aglomerácii zabezpečené pripojenie na verejnú kanalizáciu 85% a viac existujúcich producentov odpadových vôd24 alebo minimálne 80% existujúcich producentov v prípadoch, keď napojenosť nad 85% je vzhľadom na zložitosť technického riešenia a jeho finančnú náročnosť, pri zohľadnení miestnych podmienok ekonomicky neefektívna a zároveň čistiareň odpadových vôd, do ktorej budú odpadové vody zo stokovej siete zaústené, bude po realizácii projektu v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. V prípade, že budú predmetom ŽoNFP dve a viac aglomerácií, je nevyhnutné dodržať túto podmienku pre každú dotknutú aglomeráciu samostatne.

1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými
vodovodmi.

Aktivita A Zabezpečenie podmienok v oblasti zásobovania obyvateľov SR bezpečnou pitnou vodou z verejných vodovodov.
V rámci uvedenej aktivity bude výstavba a rozšírenie verejných vodovodov podporovaná iba v prípadoch súbežnej výstavby verejnej kanalizácie podľa aktualizovaného Národného programu SR
pre vykonávanie smernice 91/271/EHS26.
------------------------------------------------------------------------
Žiadateľ uvádza hlavnú aktivitu/aktivity projektu v súlade so zameraním projektu:
- Stoková sieť,
- Čistiareň odpadových vôd,
- Verejný vodovod.


Projekt musí povinne obsahovať aspoň jednu aktivitu pre špecifický cieľ 1.2.1 (stoková sieť alebo čistiareň odpadových vôd).
Projekt môže obsahovať aj aktivitu výstavby verejného vodovodu, ak bude realizovaná súbežne, t. j. v jednej ryhe s výstavbou stokovej siete.
Projekt môže za splnenia uvedených podmienok obsahovať aj všetky tri aktivity.
----------------------------
Výstupy/výsledky, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou aktivít projektu, musia byť kvantifikované prostredníctvom merateľných ukazovateľov definovaných v dokumente Zoznam povinných
merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k horizontálnym princípom, ktorý tvorí prílohu č. 3 výzvy.
Podmienkou poskytnutia príspevku je stanovenie nenulových cieľových hodnôt relevantných merateľných ukazovateľov.

Dátum predkladania:   

- Uzavretie hodnotiaceho kola 1 - 15.9.2021
- Uzavretie hodnotiaceho kola 2 - 31.10.2021
- Uzavretie kola n -  v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Oprávení žiadatelia:
- obec
- združenie obcí
- právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
- vlastníci verejných kanalizácií podla zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Žiadateľ nesmie byť evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba alebo subjekt v zmysle článku 135 a nasledujúcich nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Viac informácii o výzve získate na webovom sídle www.op-kzp.sk alebo priamo vo výzve c.69.

Kontaktné údaje v prípade otázok:
- ektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk
- Telefonicky na čísle +421 906 314 282 (Po, Str., Pia.: 8:00 -11:00; Ut., Štv.: 12:00 - 15:00)


RO zároveň zverejňuje na svojom webovom sídle www.op-kzp.sk často kladené otázky žiadateľov všeobecného charakteru, spolu s príslušnými odpoveďami (v kategórii: „Často kladené otázky (FAQ)“).


Changed at: 3. 8. 2021 12:43 Changed by: elovasikova
Created at: 3. 8. 2021 12:43 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy