Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na riešenie projektov výskumu a vývoja
Dátum uzávierky: 11. 11. 2021
Program: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Oblasť: Výskum a vývoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja (ďalej len „žiadosť“) v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV 2021.

Zámery a ciele verejnej výzvy
Verejná výzva VV 2021 nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja. Základnou snahou agentúry je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“. Žiadateľ bude v predloženom projekte sám indikovať odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí. Žiadosti môžu predkladať slovenské právnické osoby a slovenské fyzické osoby –
podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.

Oprávnený žiadateľ a prijímca je slovenská právnická osoba alebo slovenská fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a zákona
č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a predkladá žiadosť o finančné prostriedky na riešenie projektu (ďalej len „žiadosť"). Projekt, na riešenie ktorého žiadateľ požaduje finančné prostriedky, je súčasťou žiadosti. Príjemca zodpovedá za hospodárenie s týmito finančnými prostriedkami.

Zodpovedný riešiteľ je osoba zodpovedná za riešenie projektu a za efektívne použitie finančných prostriedkov poskytnutých na jeho riešenie. Jedna fyzická osoba môže byť zodpovedným riešiteľom vo všeobecnej výzve VV 2021 len v jednej predloženej žiadosti.

Financovanie -  celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu
je limitovaný maximálnou sumou 250 000 EUR na celú dobu riešenia. Finančné prostriedky budú poskytnuté s ohľadom na finančnú náročnosť dosiahnutia vytýčených cieľov projektu.
Agentúra v tejto výzve neposkytuje kapitálové prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku.
Nepriame náklady spojené s riešením projektu hradené z prostriedkov agentúry nesmú prekročiť 20 % z celkových nákladov na riešenie projektu poskytnutých agentúrou v jednotlivých rozpočtových rokoch.
Pre nepodnikateľské subjekty môže agentúra poskytnúť finančné prostriedky na základný, aplikovaný výskum a vývoj až do výšky 100 % nákladov.
Pre podnikateľské subjekty sa poskytovanie finančných prostriedkov agentúrou riadi Schémou podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (schémou štátnej pomoci) v znení neskorších dodatkov (schéma štátnej pomoci SA.58654).

Oprávnenosť žiadateľa podať projekt v rámci grantovej schémy všeobecnej výzvy z dôvodov možnosti účasti zodpovedného riešiteľa len v jednom financovanom projekte je podmienená tým, že termín ukončenia riešenia financovaného projektu v rámci grantovej schémy všeobecnej výzvy VV 2018, VV 2019 alebo VV 2020 musí byť skorší, ako je stanovený termín začiatku riešenia projektov výzvy VV 2021. V prípade, že uvedená podmienka nebude splnená, podaná žiadosť bude vyradená.

Riešiteľská kapacita žiadneho riešiteľa nesmie v súčte prekročiť 2 000 hodín za rok na riešenie projektov v rovnakom čase bez ohľadu na zdroj podpory, resp. poskytovateľa finančných prostriedkov. Výzva VV 2021 stanovuje limit na plánovanú minimálnu ročnú riešiteľskú kapacitu 300 hodín pre menovitého člena riešiteľského kolektívu a 500 hodín pre zodpovedného riešiteľa. V prípade, že sa projekt realizuje len počas časti kalendárneho roka limit na plánovanú minimálnu ročnú riešiteľskú kapacitu sa stanovuje úmerne k počtu mesiacov realizácie projektu v danom kalendárnom roku.

Zodpovedný riešiteľ musí byť registrovaný v jednej z uvedených databáz (WoS – Web of Science, Scopus alebo ORCID) a disponovať svojim jedinečným identifikátorom v jednej z týchto databáz. Tento údaj sa uvedie v žiadosti. Nesplnenie tejto podmienky má za následok vyradenie žiadosti.

Doba riešenia projektov
Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. júla 2022. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 48 mesiacov.

Predkladanie žiadostí
Lehota na predkladanie žiadostí je od 10. septembra 2021 do 11. novembra 2021.
Žiadosti sa predkladajú elektronicky výhradne prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov, ktorý je prístupný na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk. Elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov sa uzatvorí dňa 11. novembra 2021 o 12.00 hodine. V listinnej podobe sa podávajú výhradne požadované časti žiadosti vygenerované
systémom, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 Úplného znenia výzvy.
Žiadateľ je povinný doručiť na adresu agentúry (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava 32) požadované časti žiadosti v lehote najneskôr do 11. novembra 2021.

Viac informácii o výzve nájdete priamo na stránke APVV


Changed at: 17. 9. 2021 10:27 Changed by: elovasikova
Created at: 17. 9. 2021 10:27 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy