Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Dotácia MDV SR na výstavbu alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry
Dátum uzávierky: 31. 12. 2021
Program: Dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR
Oblasť: Doprava
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účel podľa §3 písm. c) zákona Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry - zariadení (cykloprístrešky, cyklostojany)
Vyhlásenie výzvy: 30.9.2021
Ciele výzvy: Podpora výstavby zariadení a opatrení, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie podpory
rozvoja cyklistickej dopravy s cieľom podporiť zníženie podielu motorovej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce, a to najmä v súvislosti s bezpečným dochádzaním žiakov do škôl pomocou vytvárania kapacitných odstavných zariadení pre bicykle v areáloch základných a stredných škôl, resp. ich bezprostrednom okolí.

Oprávnené aktivity:
- Stavebné práce spojené s realizáciou cyklistickej infraštruktúry – odstavných zariadení pre bicykle (napr. montážne práce spojené s ich inštaláciou; inštalácia káblov elektrického vedenia, a iné);
- Vytváranie nevyhnutných bezpečných prístupových plôch k predmetnej cyklistickej infraštruktúre (stavebné práce);
- Doplnkové vybavenie: montážne a inštalačné práce – servisný stojan, solárne panely a batérie slúžiace na účel prevádzky elektronických systémov uzamykania odstavných zariadení pre bicykle;
- Stavebný a autorský dozor na realizovanej stavbe;
- Spracovanie dokumentácie zrealizovanej stavby, vrátane porealizačného polohopisného a výškopisného zamerania stavby.

Oprávnené obdobie realizácie projektu:  od 1.1.2022 do 31.12.2023.
Oprávnení žiadatelia:
a) obec,
b) vyšší územný celok,
c) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii sa dotácia poskytne prostredníctvom zriaďovateľa

Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 30 000,- EUR, Žiadateľ je povinný zabezpečiť finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu najmenej vo výške 5% z celkovej hodnoty projektu.

Termín na predkladanie žiadostí je do 31.12.2021.

Žiadosť musí byť odovzdaná v jednej uzavretej a nepriehľadnej obálke alebo obale, ktorá/- ý musí byť označená/-ý takto: „ Výzva ŠKOLY- Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky - NEOTVÁRAŤ."
Žiadosť je potrebné doručiť do podateľne ministerstva formou poštovej služby (s dátumom na podacej pečiatke pošty najneskôr dňa 31.12.2021) alebo osobne v jednom origináli na adresu:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Odbor stratégie dopravy
Námestie slobody 6
P. O. BOX 100
810 05 Bratislava

Otázky súvisiace s predmetom výzvy je možné zasielať na e-mailovú adresu: cyklodotacie@mindop.sk

Viac informácii o podmienkach výzvy nájdete priamo na stránke ministerstva


Changed at: 6. 10. 2021 13:31 Changed by: elovasikova
Created at: 6. 10. 2021 13:31 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy