Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na budovanie nových/zvyšovanie existujúcich kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji
Dátum uzávierky: 31. 3. 2022
Program: Dotácia v oblasti podpory regionálneho rozvoja
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Charakteristika:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhľasuje dotačnú výzvu na budovanie nových alebo zvyšovanie existujúcich kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji.

Kód výzvy: 013439/2021/OSMRR

Cieľ výzvy: Žiadateľ je povinný realizáciou aktivít projektu zvýšiť kapacitu materskej školy minimálne o 20 miest

Oprávnení žiadatelia: obce v Bratislavskom kraji, ktoré majú status mesta alebo mestskej časti mesta Bratislava ako zriaďovatelia materských škôl

Oprávnené miesto realizácie
: aktivity realizované výlučne v Bratislavskom kraji

Oprávnené obdobie: od 1.1.2022 - 31.12.2023

Finančné prostriedky: 4.000.000 Eur vo forme kapitálových výdavkov ako celkový objem disponibilných finančných prostriedkov
Min. výška dotácie na projekt: nie je stanovené
Max. výška dotácie na projekt: 500.000 Eur
Podiel spolufinancovania zo strany príjemcu je 10%

Predkladanie žiadosti:

prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy Elektronická podateľňa

Žiadosť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom a všetky jej prílohy musia byť zaslané vo formáte *.pdf s označením predmetu podania „Žiadosť o poskytnutie dotácie - Podpora regionálneho
rozvoja, 013439/2021/OSMRR
“. Zároveň žiadateľ vyplní krátky online registračný formulár k žiadosti.

Otázky súvisiace s predmetom výzvy je možné zasielať sekcii regionálneho rozvoja
ministerstva na adresu vyzvams@mirri.gov.sk. 

Viac podrobných informácií tu: https://www.mirri.gov.sk


Changed at: 3. 11. 2021 16:06 Changed by: elovasikova
Created at: 3. 11. 2021 16:04 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy