Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzvy na podporu kultúry, mládeže, športu a životného prostredia v BSK
Dátum uzávierky: 17. 1. 2022
Program: Bratislavská regionálna dotačná schéma
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Charakteristika:

Bratislavský samosprávny kraj spustil výzvy na svoju dotačnú schému "Bratislavská regionálna dotačná schéma".
Žiadosti pre všetky oblasti je možné podávať do 17. januára 2022 do 12:00 a to elektronicky prostredníctvom portálu BSK. Žiadateľ preto musí byť držiteľom občianskeho preukazu vybaveného aktivovaným čipom. Žiadosť musí byť úplne a riadne vyplnená a podpísaná elektronickým podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa.
Schéma je otvorené v 4 oblastiach podpory:
Kultúra - podpora umeleckej tvorby, kultúrnych aktivít a podujatí, kultúrnej osvety v regióne. Max. výška dotácie je 15.000Eur/investičný projekt a 8.000Eur/projekt. Celkovo je vyčlenených 700.000Eur pre túto oblasť.
Mládež - určená na podporu neformálneho vzdelávania mládeže v aktuálnych oblastiach, aktívne využívanie voľného častu, skvalitnenie života mládeže a jej participáciu na spoločenskom a komunitnom živote. Max. výška dotácie je 15.000Eur/investičný projekt a 8.000Eur/projekt. Celkovo je vyčlenených 84.000Eur pre túto oblasť.
Šport - určená na organizovanie pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže do 23 rokov. Cieľom je zvýšenie záujmu mládeže o šport, zvýšenie telesnej zdatnosti a správne využitie voľného času. Max. výška dotácie je 15.000Eur/investičný projekt a 8.000Eur/projekt. Celkovo je vyčlenených 616.000Eur pre túto oblasť.
Životné prostredie a rozvoj vidieka - podpora na zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti o dôležitosti ocharny životného prostredia aj prostredníctvom environmentálnych výchovno-vzdelávacích aktivít. Max. výška dotácie je 15.000Eur/investičný projekt a 8.000Eur/projekt. Celkovo je vyčlenených 700.000Eur pre túto oblasť.

Oprávnení žiadatelia:
a) obec, mesto, mestská časť na území BSK,
b) organizácia zriadená obcou, mestom, mestskou časťou na území BSK (napr. rozpočtová organizácia, príspevková organizácia),
c) právnická osoba so sídlom na území BSK (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, registrovaná cirkev, obchodná spoločnosť a pod.),
d) fyzická osoba – podnikateľ s trvalým pobytom na území BSK,
e) právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území BSK, alebo poskytujú služby obyvateľom BSK.
Oprávneným žiadateľom môže byť aj iná obec, mesto, mestská časť alebo vyšší územný celok, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.
Oprávneným žiadateľom nemôže byť organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Bližšie informácie o podmienkach, potrebných dokladoch, dôležitých termínoch, ako aj zoznam oprávnených prijímateľov dotácií nájdete na https://bratislavskykraj.sk/brds/.


Changed at: 5. 1. 2022 8:58 Changed by: elovasikova
Created at: 5. 1. 2022 8:58 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy