Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk
Dátum uzávierky: 1. 3. 2022
Program: Integrovaný regionálny operačný program
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejnilo výzvu v rámci protikrízového eurofondového balíka REACT-EU v nej z Integrovaného regionálneho operačného programu rozdelí takmer 13,3 milióna eur. Oprávnenými žiadateľmi sú aj obce, mestá a mestské časti z celého Slovenska.

Hlavným zámerom výzvy je podporiť rozvoj verejnej zelene nevyhnutný pre zlepšenie životného prostredia v mestách. Nie je stanovená minimálna a maximálna výška rozpočtu na projekt.

Oprávnení žiadatelia
- obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad),
- samosprávny kraj,
- verejná vysoká škola,
- štátna vysoká škola,
- súkromná vysoká škola (právnická osoba; podľa § 2 ods.2 Obchodného zákonníka),
- organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy, štátna príspevková organizácia, štátna rozpočtová organizácia),
- mimovládna organizácia a občianske združenie (nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, nadácia),
- Národná diaľničná spoločnosť a. s.,
- Slovenská správa ciest,
- spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
- vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcom.

Uzávierka hodnotiaceho kola 1: 1. 3. 2022.
Uzávierka hodnotiaceho kola 2: 2. 5. 2022.

Podporené budú napríklad tieto aktivity:
– opatrenia na zníženie hluku (protihlukové steny a bariéry)
– budovanie krajinných prvkov (malé vodné plochy a toky, živé ploty)
– budovanie mestských prvkov (parky, zelené steny a strechy)
– podpora biodiverzity (zelené koridory pozdĺž cyklotrás, aleje, živé ploty)
– rozvoj zelene oddeľujúcej obytné zóny od priemyselných, komerčných a dopravných zón
– zavedenie zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu
– budovanie dažďových nádrží a ochladzovacie koridory
– regenerácia vnútroblokov sídlisk v duchu ekologických princípov

Projekty môžu byť plánované pre verejné priestory a tiež pre verejné priestory s režimom kontroly vstupu, ako sú školské a športové areály, areály nemocníc, botanických a zoologických záhrad a podobne.
V rámci tejto výzvy sú oprávnené výdavky na aktivity, ktoré vznikli a boli uhradené prijímateľom od 1. februára 2020.

Viac informácii na webe MIRI, tu.


Changed at: 10. 1. 2022 10:08 Changed by: elovasikova
Created at: 10. 1. 2022 10:08 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy