Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Tesco pre zdravšie mestá
Dátum uzávierky: 9. 12. 2010
Program: Nadácia Pontis
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá v spolupráci s Nadáciou Pontis vyhlasuje 4 ročník zamestnaneckého grantového programu.

Žiadosť o grant vypracuje mimovládna organizácia alebo miestny úrad. Projekty môžu odporučiť samotní zamestnanci Tesco, nie je to však podmienka. Odporúčanie a prípadné zapojenie sa do projektu zamestnanca Tesco môže byť pri hodnotení výhodou.

Žiadosť o grant musí byť podaná cez elektronický formulár na portáli www.darca.sk, na ktorom si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto.

TEMATICKÉ ZAMERANIE A KĽÚČOVÉ PRINCÍPY GRANTOVÉHO PROGRAMU:
Zeleň – rôzne kreatívne a na mieru šité riešenia podporujúce zeleň v mestách, ako:
   * výsadba zelene;
   * čistenie zelených plôch v mestách;
   * revitalizácia parkov, záhrad;
   * úprava turistických/vychádzkových chodníkov;
   * rozvoj a budovanie cyklistických trás;
   * čistenie a úprava verejných priestranstiev (vodných tokov).
Recyklácia – projekty, ktoré podporujú separáciu a recykláciu odpadu:
   * podpora separácie odpadu (inštalácia nových kontajnerov a pod.);
   * organizácia podujatia, ktoré by zviditeľnilo separovanie odpadu;
   * rušenie a čistenie nelegálnych/nevhodných skládok odpadu.
Okrem tematického zamerania musia projekty spĺňať zároveň tieto princípy:
   * Komunita – požadujeme zapojenie širšej miestnej komunity do aktivít projektu, uprednostníme viac sektorovú spoluprácu občanov-dobrovoľníkov, mimovládnych organizácií, podnikateľov, mesta.
   * Dobrovoľníctvo – podmienkou je, aby bol projekt realizovaný so zapojením dobrovoľníkov do aktivít, či už firemných alebo dobrovoľníkov z regiónu, z blízkeho susedstva atď.

VÝŠKA GRANTU:
Maximálna výška grantu na zabezpečenie realizácie jedného schváleného projektu je 3.300 €. Celková výška finančných prostriedkov, ktoré budú prerozdelené pre jednotlivé projekty, je 43.290 €. Predpokladáme podporu približne 13 - 20 projektov.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O GRANT:
1. Mimovládne organizácie:
    * nadácie,
    * občianske združenia,
    * neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
    * neinvestičné fondy,
    * účelové zariadenia cirkví,
2. Miestna samospráva:
    * mestské úrady,
    * obecné úrady.

O grant sa nemôžu uchádzať podnikateľské subjekty a podnikatelia na základe živnosti, materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy. Pri hodnotení bude zohľadňovaná viac sektorová spolupráca občanov - dobrovoľníkov, mimovládnych organizácií, podnikateľov, mesta, škôl, atď. Jedna organizácia môže podať iba jeden projekt.

Miestom realizácie projektu musí byť mesto kde sa nachádza pobočka Tesco.

TERMÍN UZÁVIERKY PRIJÍMANIA PROJEKTOV je najneskôr do 9.decembra 2010 do 15hod.

Viac informácií nájdete tu. V prípade záujmu o konzultáciu kontaktujte koordinátora programu:
Norbert Maur, tel. 02/5710 8123, e-mail: norbert.maur@nadaciapontis.sk.


Changed at: 28. 10. 2010 15:08 Changed by: elovasikova
Created at: 28. 10. 2010 15:08 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy