Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1. a 2.2.
Dátum uzávierky: 11. 4. 2011
Program: Operačný program Bratislavský kraj
Oblasť: Výskum a vývoj
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Charakteristika:

Výzva operačného programu Bratislavský kraj na Prioritnu os 2 Vedomostná ekonomika, Opatrenie číslo 2.1 Inovácie a technologické transfery (Kód výzvy: OPBK/2010/2.1/06) a na Opatrenie číslo 2.2    Informatizácia spoločnosti (Kód výzvy: OPBK/2010/2.2/06).

Cieľom opatrenia 2.1 je výrazne zvýšiť všetky typy inovácií v podnikateľskej sfére, podporiť zavádzanie progresívnych technológií a tým zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť MSP a vysoký rast ich produktivity.
Oprávnené skupiny aktivít:
2.1.1 Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP    (schéma štátnej pomoci- bod F1, intenzita pomoci 60%,
maxim.dĺžka projektu 36 mesiacov, maximálna výška NFP = 720.000Eur, schéma štátnej pomoci- bod F2, intenzita pomoci 35%, maxim.dĺžka projektu 36 mesiacov, maximálna výška NFP = 420.000Eur)
2.1.2 Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP    (schéma štátnej pomoci- bod F3,intenzita pomoci 55%, maxim.dĺžka projektu 24 mesiacov, maximálna výška NFP = 660.000Eur, schéma de minimis - bod F1, intenzita pomoci 95%, maxim.dĺžka projektu 24 mesiacov, maximálna výška NFP = 200.000Eur)
2.1.3 Podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v MSP (schéma de minimis - bod F1, intenzita pomoci 95%, maxim.dĺžka projektu 24 mesiacov, maximálna výška NFP = 200.000Eur)
2.1.4 Získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality (schéma de minimis - body F2, F3, F4, intenzita pomoci 95%, maxim.dĺžka projektu 24 mesiacov, maximálna výška NFP = 100.000Eur)
Schéma podpory de minimis: č.DM-13/2008
Schéma štátnej pomoci: č.ŠP-01/2009


Cieľom opatrenia 2.2 je podporiť rozvoj vedomostnej ekonomiky intervenciami do produktov v oblasti informačno-komunikačných technológií.
Oprávnené skupiny aktivít:
2.2.3 Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP (Schéma de minimis - bod F5, písm. b) až f), intenzita pomoci 95%, maxim.dĺžka projektu 24 mesiacov, maximálna výška NFP = 75.000Eur)
Schéma podpory de minimis: č.DM-13/2008

Oprávnené projekty musia spĺňať podmienky a kritériá Schémy štátnej pomoci / Schémy de minimis. Oprávnený projekt musí byť priradený len k jednej schéme a jednej skupine aktivít.

Oprávnení žiadatelia: Oprávnení žiadatelia pre túto výzvu sú mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) - fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v oblasti výroby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 písm. a) a b) Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov.

Termín vyhlásenia výzvy:  1. 12.  2010
Termín uzavretia výzvy: 11. 4. 2011 (Riadiaci orgán pre OPBK má právo predĺžiť dobu trvania výzvy na predkladanie žiadostí o NFP)

Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť osobne do podateľne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Prievozská 2/B, Bratislava v pracovných dňoch v termíne od 1. 2. 2011 do 11. 4. 2011 od 8:00 do 14:00 hod. alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou,
resp. kuriérom najneskôr do 11. 4. 2011 na adresu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
Odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj
Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26

Viac informácii k výzvam pre opatrenie 2.1. a opatrenie 2.2., nájdete tu
 


Changed at: 3. 12. 2010 14:11 Changed by: elovasikova
Created at: 3. 12. 2010 14:11 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy