Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Vyšehrádsky Fond
Dátum uzávierky: 31. 1. 2011
Program: Vyšehrádsky Fond
Oblasť: Cezhraničná a územná spolupráca
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Výzvy cez program Medzinárodny Vyšehrádsky fond:
Vyšehrádsky študentský Program (VSP)
Medzinárodný  vyšehrádsky  fond  ponúka  magisterské  a  Post-magisterský štipendiá  vybraným  študentom  po  dobu  1  alebo  2  semestre  (s výnimkou  štipendií  magisterského  v  In-príchod systému, kde  1  -  až  4-semestrálne štipendiá  môžu  byť  udelené). Vzhľadom k  tomu, že ročný  rozpočet je  €  1,448,000, fond  udelí celkom asi 400 uchádzačom v  akademickom  roku  2010/2011.
Žiadatelia, ktorých  súčasná  univerzita  alebo  Zamestnávateľ  je  vzdialený viac než  1500  km  od  vybranej  hostiteľskej  univerzity /  inštitútu  majú  nárok  na  jedno vycestovanie v rámci grantu.
Štipendijný program  sa  nevzťahuje  na a neuplatňuje sa na  plné  štúdium  v  rámci  spoločných  programov  (napr. dvojitý-alebo viac-stupeň). Štipendium sa  nevzťahuje  na  štúdium  /  výskum  na  iných  inštitúciách  alebo  v  iných  krajinách, ako  sú  uvedené  vo  formulári  žiadosti.
Od študentov  sa  očakáva, že budú pracovať na ich  štúdijných  /  výskumných  projektoch v  hostiteľskej  univerzite  /  inštitúcii  po celú  dobu  štipendia. Všetci  žiadatelia  musia  mať  ukončené  najmenej  4  semestre  vysokých  škôl  v  čase  podania  žiadosti.
K dispozícii sú nasledujúce štipendíjne programy:
* Intra-vyšehrádske Štipendiá -  je  vhodný  pre  vedcov  prichádzajúcich  z  jednej  z krajín Vyšehradskej skupiny (V4) (Česká  republika, Maďarsko, Poľsko  alebo  Slovensko), ktorí  plánujú  študovať  v  ktorejkoľvek  inej  krajine  V4, než  je  ich  občianstvo  (v akejkoľvek  akreditovanej  verejnej  alebo  súkromnej  vysokej škole  či  ústave  príslušných  národných  akadémií  vied). Úspešní  žiadatelia  v  rámci tohto systému budú dostávať štipendiá  €  2,300/semester  a  od zodpovedajúcej hostiteľskej  univerzity / ústavu  dostanú € 1500 semester/študent.
* In-coming Štipendiá - je  vhodný  pre  žiadateľov, ktorí  chcú  študovať  v  akreditovaných  verejných  alebo  súkromných  vysokých  školách  a  príslušných  národných  akadémiách  vied  v  krajinách  Višegrádskej  skupiny  (V4) (tj Česká  republika, Maďarsko, Poľsko  alebo  Slovensko). Občania  týchto  krajín  majú  nárok  na  In-comingové Štipendiá v týchto krajinách: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna  a  Hercegovina, Chorvátsko, Gruzínsko, Macedónsko, Moldavsko, Čierna  Hora,
Ruská  federácia, Srbsko  a  Ukrajina.Úspešní  žiadatelia  v  rámci tohto systému budú dostávať štipendiá  €  2,300 /semester  a  od zodpovedajúcej  hostiteľskej  univerzity /ústavu  dostanú € 1500 semester/študent. Študenti, ktorí  budú  musieť  cestovať  do  hostiteľskej  inštitúcie  viac  ako  1.500  km  majú tiež  nárok  na  jeden Cestovateľský Grant.
* Out - going Štipendiá - je vhodný  pre  súčasných  študentov alebo držiteľov magisterského titulu z krajín V, ktorí majú záujem štúdovať na akreditovaných  verejných alebo  súkromných  vysokých  školách  alebo  inštitúciách  z  príslušných  národných  akadémií  vied  v  týchto  krajinách: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna  a  Hercegoviny, Chorvátska, Gruzínska, Macedónska, Moldavska, Čiernej  Hory, Srbska  a  Ukrajiny (rovnaké pravidlá platia pre kosovské vysoké školy).Úspešní žiadatelia  v  rámci tohto systému budú dostávať štipendiá  €  2,300 / semester  a  od zodpovedajúcej  hostiteľskej  univerzity/ústavu  dostanú € 1500 semester/učenec. Žiadatelia, ktorých  súčasná  (tj v čase  podania  žiadosti), univerzita  alebo  Zamestnávateľ  je  ďalej  než  1500  km  od  vybranej  hostiteľskej  univerzity / inštitútu  majú  nárok na jeden cestovateľský grant.
* Štipendijný program pre bieloruských študentov
* Štipendijný program pre ukrajinské študentov
* Vyšehrádskej Štipendiá na OSA Archivum (samostatný program): Medzinárodný vyšehrádsky  fond  v  spolupráci  s  Open  Society  Archivum  Budapešť  ponúka  študijné  pobyty  na  Open  Society  Archives  (OSA) na Stredoeurópskej  univerzite  v  Budapešti. V rámci  spoločného  projektu, bude  8  štipendií  každoročne udeľovaná vybraným učencom, vedcom  alebo novinárom z krajín Vyšehrádskej skupiny  (V4) a 2 štipendiá  ročne  pre žiadateľov mimo V4. Štipendiá v hodnote  €  2.000 majú zabezpečiť vybraným študentom, umelcom a novinárom prístup  k  archívu, pokrytie  cestovných  nákladov  a  poskytnutie  ubytovania  a  skromné  živobytie  na výskum v  Budapešti po  dobu  dvoch  mesiacov.
Každý vybraný žiadateľ  dostane štipendium  (fin.fond) na začiatku každého päť-mesačného  obdobia  (semestra) na základe písomné potvrdenia od hostiteľskej univerzity / inštitúcie.
Oprávnení žiadatelia sú občania  týchto  krajín:
Albánsko (AL), Arménsko  (AM), Azerbajdžan  (AZ), Bieloruska  (BY), Bosna  a  Hercegovina  (BA), Chorvátsko  (HR), Česká  republika  (CZ), Gruzínsko  (GE), Maďarsko  (HU), Macedónsko  (MK), Moldavsko  (MD), Čierna  hora  (ME), Poľsko  (PL), Ruskej  federácie  (RU), Srbsko  (RS), Slovensko  (SK) a Ukrajina  (UA). Rovnaké  pravidlá  sa  vzťahujú  aj pre študentov z Kosova.
Termín na podanie žiadostí pre všetky štipendiá  je 31. januára 2011.

Program Malé granty
Projekty financované  v  rámci  programu Malé Granty (Small Grants)  by  mali spadať do  jednej  z  nasledujúcich  šiestich  kategórií:
    1. kultúrne spoluprácu,
    2. vedecká výmena a výskum,
    3. vzdelávanie,
    4. výmena mládeže,
    5. cezhraničné spolupráce,
    6. propagácia cestovného ruchu.
Projekty však  môžu byť pripravené v akejkoľvek  oblasti (napr. životné  prostredie, sociálne  veci, šport  a  voľný  čas, médiá, atď). Finančný príspevok Fondu nemôže presiahnuť 50% celkových nákladov na projekt. Celkové nák­lady zahrňujú tiež vlastné príspevky žiadateľa v naturáliách (nepeňažný vklad, ktorému sa môže priradiť finančná hodnota, napr. vlastné auto, ubytovanie, priestory a pod.), prípadne príspevky v naturáliách prijaté od iného spolufinancujúceho subjektu.
V prípade Malých grantov je zmluvné obdobie maximálne 6 mesiacov a to i v prípade, že projekt bude trvať dlhšie. Vo financovaní Fond uprednostní tie projekty, na ktorých sa zúčastnia subjekty (koorganizátori) zo všetkých krajín V4. Fond nepodporí projekty, na ktorých sa zúčastní menej než tri krajiny V4, s výnimkou projektov v oblasti cezhraničnej spolupráce.
Fond môže poskytnúť finančné zdroje iba na pokrytie nasledujúcich nákladov:
   1. tlač, vydávanie publikácií a ich distribúcia
   2. prenájom miestností a s tým spojené technické náklady
   3. honoráre pre umelcov
   4. ubytovanie a stravovanie
   5. cestovné náklady
   6. honoráre pre expertov
   7. preklady a tlmočenie
   8. ceny a odmeny
   9. kancelárske potreby a propagačné materiály
  10. public relations a reklama
  11. vytvorenie a aktualizácia internetových stránok
Celkový rozpočet pride­lený pre pro­gram Malých grantov je 520.000 €. Maximálna čiastka pride­lená jed­nému pro­jektu v rámci pro­gramu Malých grantov je 5.000 €.
Termíny pre podá­vanie žiadostí sú 1.marec, 1.jún, 1.septem­ber a 1.december.

Program Štandartné granty
V rámci schváleného rozpočtu a dostupných zdrojov sú finančné zdroje Fondu používané na podporu činností v oblastiach:
   1. kultúrnej spolupráce (napr. festivaly, publikácie)
   2. vedeckej výmeny a výskumu (napr. konferencie, publikácie)
   3. vzdelávania (semináre, letné školy)
   4. výmeny mladých ľudí (športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity pre deti a mládež)
   5. cezhraničnej spolupráce (projekty na hranici 2 štátov V4 – do 50 km od hraníc)
   6. podpora turizmu (sprievodcovia, prezentácie, veľtrhy)
Finančný príspevok Fondu nemôže presiahnuť 50% celkových nákladov na projekt. Celkové náklady zahrňujú tiež vlastné príspevky žiadateľa v naturáliách (nepeňažný vklad, ktorému sa môže priradiť finančná hodnota, napr. vlastné auto, ubytovanie, priestory a pod.), prípadne príspevky v naturáliách prijaté od iného spolufinancujúceho subjektu.
V prípade Štandardných grantov je zmluvné obdobie maximálne 12 mesiacov a to i v prípade, že projekt bude trvať dlhšie. Vo financovaní Fond uprednostní tie projekty, na ktorých sa zúčastnia subjekty (koordinátori) zo všetkých krajín V4. Fond nepodporí projekty, na ktorých sa zúčastní  menej než tri krajiny V4, s výnimkou projektov v oblasti cezhraničnej spolupráce. V cezhraničných projektoch je podmienkou spolupráca dvoch krajín V4. Fond sa môže taktiež zúčastniť na financovaní projektov zahrňajúcich spoluprácu s dodatočnými subjektami mimo krajín V4, za predpokladu, že sú tieto projekty v súlade s cieľmi Fondu. Žiadatelia z krajín mimo V4 môžu požiadať o grant za rovnakých podmienok, pokiaľ sa projekt tematicky týka vyšehradskej spolupráce.
Fond môže poskytnúť finančné zdroje iba na pokrytie nasledujúcich nákladov:
   1. tlač, vydávanie publikácií a ich distribúcia
   2. prenájom miestností a s tým spojené technické náklady
   3. honoráre pre umelcov
   4. ubytovanie a stravovanie
   5. cestovné náklady
   6. honoráre pre expertov
   7. preklady a tlmočenie
   8. ceny a odmeny
   9. kancelárske potreby a propagačné materiály
  10. public relations a reklama
  11. vytvorenie a aktualizácia internetových stránok
Celkový rozpočet pridelený pre program Štandardných grantov je 2.200.000 €. Čiastka poskytnutá konkrétnemu projektu v rámci programu Štandardných grantov je vyššia ako 5.000 €.
Termíny pre podávanie žiadostí sú 15.marec a 15.september.

Vyšehrádský strategický program
Na projektoch Strategických grantov sa musí aktivne podielať subjekty zo všetkých krajín V4 (tj. organizátor z jednej z krajín V4 a partneri z ostatných troch krajín a lebo “nevyšehradský” žiadateľ a partneri zo všetkých štyroch krajín V4).
Finančný príspe­vok Fondu nemôže pre­si­ah­nuť 50 % celkových nák­ladov na pro­jekt. Celkové nák­lady zahrňujú tiež vlastné príspevky žiadateľa v naturáliách (nepeňažný vklad, ktorému sa môže pri­radiť finančná hod­nota, napr. vlastné auto, uby­to­vanie, priestory a pod.), prí­padne príspevky v naturáliách pri­jaté od iného spolu­fi­nan­cu­júceho subjektu.
V prípade Strategických grantov je zmluvné obdobie 12–36 mesiacov a to i v prípade, že projekt bude trvať dlhšie.
Fond môže poskytnúť finančné zdroje iba na pokrytie nasledujúcich nákladov:
   1. tlač, vydávanie publikácií a ich distribúcia
   2. prenájom miestností a s tým spojené technické náklady
   3. honoráre pre umelcov
   4. ubytovanie a stravovanie
   5. cestovné náklady
   6. honoráre pre expertov
   7. preklady a tlmočenie
   8. ceny a odmeny
   9. kancelárske potreby a propagačné materiály
  10. public relations a reklama
  11. vytvorenie a aktualizácia internetových stránok
Fond nebude financovať projekty, ktoré spadajú pod rozpočtové financovanie a sú financované priamo z verejných rozpočtov (ministerstvá, kultúrne inštitúty atď). Kultúrne inštitúty krajín V4 sa na projektoch môžu podieľať, Fond ich však nemôže považovať za partnerov (napr. Slovenský inštitút v Prahe nemôže figurovať ako slovenský partner v českom projekte).
Prioritou Fondu je podpora činností zameraných na budovanie občianskej spoločnosti. Celkový rozpočet pridelený pre program Strategických grantov je 400.000 €. Čiastka poskytnutá konkrétnemu projektu v rámci programu Strategických grantov je väčšinou 30.000 €.
Termín pre podávanie žiadostí je 16.máj 2011.

Viac informácii nájdete na stránkach Vyšehráskeho fondu.
 


Changed at: 3. 1. 2011 15:17 Changed by: elovasikova
Created at: 3. 1. 2011 15:14 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy