Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Odpadové hospodárstvo
Dátum uzávierky: 3. 5. 2011
Program: Operačný program Životné prostredie
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Operačný program životné prostredie (Kód výzvy: OPŽP-PO4-11-1)
Prioritná os 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, Operačný cieľ:
4.1 PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI SEPAROVANÉHO ZBERU - podporiť zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálnych odpadov na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu, dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu.
4.2 PODPORA AKTIVÍT NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV - podporiť zvýšenie množstva zhodnocovaných odpadov. Zákon o odpadoch definuje zhodnocovanie odpadov ako činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov. Z hľadiska spôsobu využitia pôvodných vlastností odpadov budú mať prioritu projekty zamerané na materiálové zhodnocovanie odpadov.

OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU:
V rámci operačného cieľa 4.1 sú oprávnené skupy aktivít:
I. skupina: Zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálneho odpadu na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu:
A. projekty zamerané na budovanie zberných miest a dvorov (priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu podľa § 39 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch);
B. budovanie regionálnych zberných miest a dvorov na zložky komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu;

C. projekty zamerané na zavedenie separovaného zberu pre zložky komunálnych odpadov, pre ktoré sú obce povinné zaviesť separovaný zber podľa § 39 zákona o odpadoch (papier, plasty, kovy, sklo, biologicky rozložiteľný odpad) - tieto projekty budú podporované prioritne;
D. projekty zamerané na zavedenie komplexného systému separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov;
E. projekty regionálneho charakteru na zavedenie separovaného zberu jedlých olejov a tukov;
F. projekty zamerané na zavedenie separovaného zberu nebezpečných zložiek komunálnych odpadov;
G. projekty zamerané na rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov (rozšírenie počtu separovaných zložiek komunálnych odpadov, zväčšenie plošného záberu separovaného zberu komunálnych odpadov) – prioritne budú podporované projekty zamerané na separovaný zber zložiek komunálnych odpadov uvedených v § 39 zákona o odpadoch);
H. projekty zamerané na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov,
I. aktivity zamerané na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov ako súčasť investičných aktivít v projekte;
J. koncepcia separovaného zberu komunálneho odpadu v SR.
II. skupina: Dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpad:
A. projekty zamerané na zakúpenie zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov (triediace linky, dotrieďovacie zariadenia, lisy, drviče),
B. projekty zamerané na dotrieďovanie zložiek komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu,
C. projekty regionálnych integrovaných zariadení na separáciu a dotrieďovanie zložiek komunálnych odpadov.
V rámci operačného cieľa 4.2 sú oprávnené skupy aktivít:
I. skupina: Úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením
II. skupina: Zhodnocovanie odpadov vrátane ich mechanicko-biologickej alebo termickej úpravy:
A. projekty zamerané na zhodnocovanie stavebných odpadov – prioritne budú podporované projekty zamerané na zhodnocovanie drobných stavebných odpadov (§ 6 ods. 1 zákona o odpadoch);
B. projekty regionálneho charakteru zamerané na komplexné riešenie zhodnocovania odpadov zo šatstva (20 01 10);
C. projekty regionálneho charakteru zamerané na komplexné riešenie zhodnocovania jedlých olejov a tukov;
D. projekty zamerané na zhodnocovanie plastov (zmesné plasty, PE, PP, LDPE, HDPE,PVC, PS a iné);
E. projekty zamerané na zhodnocovanie obalových materiálov, pre ktoré nie sú vytvorené dostatočné spracovateľské kapacity (hliníkové obaly, viacvrstvové kombinované materiály a iné);
F. projekty zamerané na recykláciu špecifických druhov odpadov zo skla (autosklá, sklá z elektrozariadení a iné), papiera a elektroodpadov;
G. projekty zamerané na vybudovanie zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – prioritne budú podporované projekty zamerané na zhodnocovanie odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov a kuchynského a reštauračného odpadu;
H. projekty zamerané na výstavbu regionálnych zariadení na mechanicko-biologickú a termickú úpravu odpadov;
I. realizačný plán nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi;
J. aktivity zamerané na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO) ako súčasť investičných aktivít v projekte;
K. projekty zamerané na zvýšenie miery zhodnotenia odpadov zo spracovania starých vozidiel kategórie M1, N1 a L2e;
L. projekty zamerané na spracovanie starých vozidiel z rozličných dopravných prostriedkov vrátane strojov neurčených na cestnú premávku:(napr. autobusy, trolejbusy, nákladné automobily, návesy, prívesy, poľnohospodárske a stavebné stroje, vyradená špeciálna vojenská technika, vagóny a pod.) s výnimkou starých vozidiel kategórií M1, N1, L2e;
M. projekty zamerané na zhodnocovanie textilných odpadov;
N. projekty zamerané na zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík;
O. stratégia nakladania so stavebným odpadom vrátane realizačného plánu.
III. skupina: Zvýšenie miery recyklácie podporou nových alebo zvýšenie kvality výstupných produktov dobudovaním existujúcich BAT technológií v oblasti zhodnocovania odpadov:
A. projekty zamerané na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení, pre ktoré nie sú vytvorené dostatočné spracovateľské kapacity;
B. projekty zamerané na zhodnocovanie prenosných batérií a akumulátorov za účelom dosiahnutia súladu so smernicou EP a R 2006/66/ES;
C. projekty zamerané na zvýšenie miery zhodnotenia odpadových olovených akumulátorov v autorizovaných prevádzkach, s cieľom znížiť nebezpečnosť odpadov vzniknutých pri ich spracovaní (napr. odsírenie, inovácia prvkov technológie);
D. projekty zamerané na zhodnocovanie odpadových olejov – prioritne budú podporované projekty zamerané na regeneráciu odpadových olejov.
IV. skupina: Podpora aktivít zameraných na energetické zhodnocovanie odpadov:
A. projekty zamerané na výstavbu zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov;
B. projekty zamerané na výstavbu zariadení na energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – bioplynové a biofermentačné stanice.

Obmedzenia vo vzťahu k oprávneným/neoprávneným výdavkom pre operačný cieľ 4.2. Za neoprávnené sú považované:
- projekty na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení, pre ktoré sú vytvorené dostatočné spracovateľské kapacity na miestnej úrovni;
- projekty zamerané na zhodnocovanie obalových materiálov, pre ktoré sú vytvorené dostatočné spracovateľské kapacity;
- projekty zamerané na spracovanie odpadových olovených akumulátorov mimo projektov podľa bodu 4.2.4 skupiny III bod C;
- projekty zamerané na spracovanie starých vozidiel (okrem techniky uvedenej v bode L);
- projekty zamerané na spracovanie PET materiálov;
- projekty zamerané na nakladanie so železnými kovmi, okrem projektov podľa bodu 4.2.4 skupiny II, bod E, K a L.

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi pre Operačný cieľ č. 4. 1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu nasledovné subjekty:
- Ministerstvo životného prostredia SR (Skupina I. – bod J -Koncepcia separovaného zberu komunálneho), 100% je max.výška príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR;
- obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie (Skupina I. (s výnimkou Koncepcie separovaného zberu komunálneho odpadu v SR, Skupina II.), 95% je max.výška príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR;
- združenia s účasťou obcí, vrátane mikroregiónov (Skupina I. (s výnimkou Koncepcie separovaného zberu komunálneho odpadu v SR, Skupina II.), 95% je max.výška príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR;
- právnické osoby oprávnené na podnikanie (Skupina I. (s výnimkou Koncepcie separovaného zberu komunálneho odpadu v SR, Skupina II.), 95% je max.výška príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR;
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi pre Operačný cieľ č.4. 2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov nasledovné subjekty:
- Ministerstvo životného prostredia SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie (Skupina II. - Realizačný plán nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi,Stratégia nakladania so stavebným odpadom vrátane realizačného plánu), 100% je max.výška príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR;
- obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie (Skupina I., Skupina II. (s výnimkou Realizačného plánu nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom a Stratégie nakladania so stavebným odpadom vrátane realizačného plánu), Skupina III., Skupina IV.), 95% je max.výška príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR;
- vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie (Skupina I.,Skupina II. (s výnimkou Realizačného plánu nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom a Stratégie nakladania so stavebným odpadom vrátane realizačného plánu), Skupina III., Skupina IV.), 95% je max.výška príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR;
- združenia s účasťou obcí, vrátane mikroregiónov (Skupina I.,Skupina II. (s výnimkou Realizačného plánu nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom a Stratégie nakladania so stavebným odpadom
vrátane realizačného plánu), 95% je max.výška príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR;
- fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie okrem fyzických alebo právnických osôb podnikajúcich v poľnohospodárskej prvovýrobe alebo v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby alebo v lesnom hospodárstve (Skupina I.,Skupina II. (s výnimkou Realizačného plánu nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom a Stratégie nakladania so stavebným odpadom vrátane realizačného plánu), 95% je max.výška príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR;

OPRÁVNENOSŤ ÚZEMIA: Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky.

Minimálna výška pomoci na projekt sa nestanovuje. V rámci tejto výzvy sú oprávnené ţiadosti, ktorých celkové náklady neprevyšujú sumu 50 miliónov EUR.
Prioritné témy: 44 - Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom

Dátum uzavretia výzvy: 3.5.2011

Viac informácii tu.


Changed at: 7. 2. 2011 15:17 Changed by: elovasikova
Created at: 7. 2. 2011 15:17 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy