Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Regionálna a mestská hromadná doprava
Dátum uzávierky: 30. 6. 2011
Program: Operačný program Bratislavský kraj
Oblasť: Doprava
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Charakteristika:

Výzva operačného programu Bratislavský kraj na Prioritnu os 1 Infraštruktúra, Opatrenie c.1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava (Kód výzvy: OPBK/2011/1.2/07).
Cieľom opatrenia 1.2 je zvýšenie počtu prepravovaných osôb prostredníctvom vylepšenej hromadnej dopravy.
Oprávnené skupiny aktivít:
• 1.2.1 Zriadenie jednotného tarifného systému
• 1.2.2 Vybudovanie prestupných terminálov
• 1.2.3 Podpora mestskej hromadnej dopravy
• 1.2.4 Informačné zabezpečenie systému
Oprávnené výdavky
Oprávnené výdavky pre jednotlivé skupiny aktivít tohto opatrenia sú uvedené v časti 1.1.2.5 Oprávnené a neoprávnené výdavky Programového manuálu OPBK. Za oprávnené výdavky môžu byť považované
len výdavky, ktoré boli/budú žiadateľom uhradené v časovom období od 1.1.2007 do 31.12.2015.
Obmedzenia oprávnených výdavkov pre túto výzvu oproti časti 1.1.2.5 Oprávnené a neoprávnené výdavky Programového manuálu OPBK:
• skupina aktivít 1.2.1, bod 2 – výdavok je možné považovať za oprávnený, len ak bude realizovaný v hlavných prestupových uzloch v zmysle Plánu dopravnej obsluhy BSK ,
• skupina aktivít 1.2.2, bod 1 a 2 - výdavok je možné považovať za oprávnený, len ak bude realizovaný na území mesta Malacky, Pezinok a Senec.
Oprávnení žiadatelia:

  • Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské časti (v zmysle zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov) pre opravnene skupiny aktivit 1.2.1. a 1.2.2;
  • Bratislavský samosprávny kraj, (založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov) pre opravnene skupiny aktivit 1.2.1. a 1.2.2;
  • Obce a mestá Bratislavského kraja (založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) pre opravnene skupiny aktivít 1.2.2.

Minimálna dĺžka realizácie projektu nie je limitovaná.
Maximálna dĺžka realizácie projektu je 24 kalendárnych mesiacov

Financovanie:
• Maximálna intenzita pomoci pre projekt v rámci opatrenia 1.2 / skupiny aktivít 1.2.1 až 1.2.4 je 95% (z toho 85% ERDF a 10% štátny rozpočet SR) z celkových oprávnených výdavkov na projekt a spoluúčasť žiadateľa je minimálne 5%.
• Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt pre skupinu aktivít 1.2.1 až 1.2.4 nie je stanovená. Výška NFP je individuálne upravená u každého projektu na základe finančnej analýzy projektu (príloha č. 7 výzvy), ktorú je žiadateľ povinný predložiť v prípade, že výška celkových výdavkov projektu presahuje 1 000 000 EUR. V prípade projektov, ktorých výška celkových výdavkov  je maximálne 1 000 000 EUR, sa uplatňuje financovanie projektu v pomere 85 : 10 : 5 (príspevok ERDF: príspevok štátneho rozpočtu SR : finančná spoluúčasť prijímateľa) bez povinnosti predkladať vypracovanú finančnú analýzu projektu.
• Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt je stanovená vo výške 16 600 EUR .

Termín predkladania žiadostí o NFP:
- Sprístupnenie internetovej rezervácie termínov na predkladanie žiadostí o NFP na rezervačnom formulári dostupnom na stránke www.opbk.sk/rezervacia : 1. marca 2011 po 9:00 hod
- Prijímanie žiadostí o  NFP na adrese SORO / RO OPBK:
1.    hodnotiace kolo - od 1. apríla 2011 do 15. apríla 2011
2.    hodnotiace kolo - od 16. mája 2011 do 31. mája 2011
- Termín ukončenia výzvy : 31. mája 2011 (termín ukončenia výzvy je zároveň posledným dňom predloženia žiadosti o NFP)

Viac informácii tu


Changed at: 10. 5. 2011 9:36 Changed by: elovasikova
Created at: 20. 2. 2011 9:57 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy