O Nás

ZALOŽENÁ V ROKU 2002

NARIADENÍM VLÁDY Č. SR 738/2000 K NÁVRHU NA VYTVORENIE INTEGROVANEJ SIETE AGENTÚR REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Založená na členstve:

 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Mesto Senec
 • Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti
 • Bratislavská regionálna komora SOPK
 • Slovenská živnostenská komora
 • OZ No-Gravity

NAŠa MisiA

 • Sociálny a ekonomický rozvoj
 • Príprava a realizácia projektov a programov, ktoré sú zamerané na energetiku, ochranu spotrebiteľa, sociálne veci, vzdelávanie, zdravotníctvo, podnikanie, trvalo udržateľný regionálny rozvoj
 • Aktivácia zainteresovaných subjektov v Bratislavskom kraji, lokálne aj medzinárodne, aby boli schopné čerpať zdroje IPA/ENI, fondy EÚ a ďalšie rozvojové programy a iniciatívy.
 • Podpora nadväzovania partnerstiev
 • Podpora medzinárodnej spolupráce
 • Podpora a implementácia twinningových projektov EÚ

100+
Odborníkov
ÚSPECHY

20+ ROKOV SKÚSENOSTÍ

Podpora ekonomického rastu

Prispievanie k ekonomickému rastu regiónu prostredníctvom strategických investícií a rozvojových programov.

Odborná znalosť projektov EÚ

Úspešná realizácia mnohých EÚ projektov s cieleným využitím zdrojov a znalostí v prospech hospodárskeho rastu.

Vytváranie pracovných miest

Uľahčili vytváranie pracovných miest prostredníctvom podpory podnikania a priemyslu, znižovania miery nezamestnanosti a zvyšovania prosperity.

Inovačný ekosystém

Vytváranie prosperujúcich inovačných ekosystémov podporujúcich startupy, výskumné centrá a technologický pokrok.

Trvalo udržateľné postupy

Podpora udržateľných postupov v mestských a vidieckych oblastiach na dosahovanie ochrany životného prostredia a riadenia zdrojov.

Kultúrne dedičstvo

Podpora kultúrnych iniciatív, festivalov a aktivít na propagáciu a ochranu kultúrneho dedičstva pre súčasné a budúce generácie.

Rozvoj vzdelávania

Investície do vzdelávacích aktivít pre zvýšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a rozvíjaniu kvalifikovanej pracovnej sily.

Cezhraničná spolupráca

Vytvárane siete cezhraničnej spolupráce umožňujúcu vzájomný rast a riešenie spoločných výziev.

Ocenenia a uznania

Zisk ocenení a uznania za výnimočný prínos k regionálnemu rozvoju a udržateľnosti doma aj v zahraničí.

Zapojenie komunity

Zapájanie sa do miestnych komunít prostredníctvom participatívneho plánovania podľa reálnych potrieb ľudí.

Strategické partnerstvá

Vytváranie strategických partnerstiev s vládami, organizáciami a subjektmi súkromného sektora na miestnej a globálnej úrovni s cieľom maximalizovať vplyv našich projektov.

Transparentnosť a zodpovednosť

Držíme vysokú úroveň transparentnosti a zodpovednosti vo všetkých činnostiach, čím sme získali dôveru zainteresovaných strán.

Sociálna inklúzia

Obhajovanie sociálneho začlenenia a rovnosti, práce na znižovaní rozdielov a zlepšovaní celkového blahobytu komunít.

Digitálna transformácia

Prijatie digitálnej transformácie na modernizáciu služieb a zefektívnenie administratívnych procesov.

Prispôsobenie politikám EÚ

Zosúladenie stratégií regionálneho rozvoja s politikami a usmerneniami EÚ s cieľom optimalizovať prideľovanie zdrojov a dosiahnuť efektívnosť projektov.

Regionálne značky

Práca na budovaní regionálnych značiek za účelom postavenie regiónu ako centra inovácií, kultúry a ekonomického rozvoja.

ČO O NÁS HOVORIA?


NAŠE AKTIVITY V ZAHRANIČÍ