Naše služby

Sme vašim JEDNOTNÝM kontaktným bodom pre manažment projektov EÚ, rozvojové programy, poradenstvo a riešenia regionálneho rozvoja, od vytvorenia konceptu po samotnú implementáciu od "A" po "Z".

EU TWINNING

Znalosť TWINNING projektov je jadrom našich odborných znalostí. Uľahčujeme výmenu poznatkov, inštitucionálnu reformu, budovanie kapacít a vytváranie partnerstiev na medzinárodnej úrovni. Pokrývame komplexný projektový cyklus.

REGIONÁLNY ROZVOJ

Naše iniciatívy regionálneho rozvoja sú navrhnuté tak, aby umožnili regiónom riešenia na mieru, využívajúc naše odborné znalosti na podporu hospodárskeho rastu, rozvoja infraštruktúry a blahobytu komunity.

TECHNICKÁ ASISTENCIA

Zapojením sa do technickej pomoci EÚ sme sa zaviazali poskytovať hmatateľné výsledky spojením našich odborných znalostí s potrebami príjemcu pre efektívne budovanie kapacít a učinnú transformáciu.

Vyšehradský fond

Naše projekty vyšehradského fondu dokazujú oddanosť riešeniu spoločných výziev a chopenia sa príležitostí vo vyšehradskej skupine, pre riešenie spoločných výziev a rozvoj komunity v prospech všetkých.

ERASMUS+

Ako odborný partner pre projekty Erasmus+ pomáhame s plánovaním projektov, podávaním žiadostí a riadením projektov s cieľom sprístupniť výhody programu Erasmus+ našim partnerom.

INTERREG SK-AT | SK-HU

Zistite viac o Interreg Slovensko-Rakúsko a Slovensko-Maďarsko, kde podporujeme cezhraničnú spoluprácu, rozvoj infraštruktúry a ekonomický rast s cieľom zvýšiť kvalitu života v týchto regiónoch.

SLOVAK AID

Pridajte sa k nám v našom úsilí o to, aby bol svet lepším miestom prostredníctvom iniciatív Slovak Aid. Podporujeme pozitívnu zmenu a poskytujeme pomoc ľuďom v zraniteľných situáciách na celom svete.

INTEREG DANUBE

Zapojte sa do iniciatív Interreg Danube, kde spolupracujeme so susednými krajinami na riešení spoločných výziev, zlepšovaní infraštruktúry a vytváraní integrovanejšieho a živšieho podunajského regiónu.

Od roku 2008

platforma pre Twinning projekty

Plný mandát vydaný Európskou komisiou

Ako oranizácia s plným mandátom EK pre Twinning, realizujeme projekty s najvyššou odbornosťou a kvalitou, čím zabezpečujeme, že naše úsilie významne prispieva k všeobecným cieľom a zámerom EÚ.

Profesionálna inštitúcia pre implementáciu Twinning projektov

Predstavujeme profesionálnu inštitúciu pre implementáciu twinningu. Využívame naše dlhoročné znalosti a skúsenosti pre vytvorenie úspešných partnerstiev a spoluprácu medzi organizáciami. Podporujeme prípravu, riadenie a implementáciu projektov.

Zastrešenie verejných inštitúcií

Sme dôveryhodná organizácia zastrešujúca štátne inštitúcie zapojené do twinningových projektov. Poskytujeme jednotnú platformu pre spoluprácu, zdieľanie znalostí a efektívne riadenie projektov, čím podporujeme synergiu medzi našimi partnermi.

Rozsiahle skúsenosti s Twinningom

Naše portfólio predstavuje rozsiahle skúsenosti, čo dokazuje náš záväzok napomáhať úspešnej spolupráci medzi poskytovateľmi a prijímateľmi Twinning projektov v rôznych sektoroch a regiónoch.

Komplexné pokrytie Twinning projektu

Zabezpečujeme dokonalosť projektového riadenia so zameraním na každý detail. Pokrývame všetky fázy projektu od vytvorenia partnerstiev, prípravy projektu, implementácie, dokumentácie, reportingu až po ukončenie. Našim partnerom umožňujeme s istotou sa navigovať v zložitých projektoch pri dosahovaní ich strategických cieľov.

Spolupracujúci Partneri